Juuri Nyt - Just Nu !

Jäsenmaksu!

Jäsenedut ja maksuohjeet ovat päivitetty Yhdistys alasivun alle (27.3.2014 - hk)
________________________

Uusimmat päivitykset

Alustava kalenteri 2016 !

Veneitä ja purjeita lisätty myyntiin 5.1.15.

Kalenteri 2015 julkaistu!

Tuloksia päivitetty Tulokset osioon
(9.7.2014)

Peroni Cup 2014
(20.5.2014)

Kevätleiri 3.-4.5. ja 10.-11.5. HSK:lla!
(17.4.2014)

palman tulokset 2 päivän jälkeen (1.4.2014)

Finnjolla tapahtumakutsu (1.4.2014)

Palman esitunnelmat (24.3.2014)

Finnfare 2014 mars ilmestynyt (24.3.2014)

Onnea Finnjolla (6.3.2014)

Linkkeihin Norjan liiton uudet sivut (6.3.2014)

Rion 2016 karsintajärjestelmä (5.3.2014)

Finn Masters Magazine päivitetty linkit osioon (17.2.2014)

Cannes Week (10.2.2014)Säännöt

SUOMEN FINNJOLLAPURJEHTIJAT  RY

SÄÄNNÖT

Hyväksytty 18.10.2009

1.§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Finnjollapurjehtijat ry, kotipaikka Espoo.  Yhdistyksen kieli on Suomi.


2.§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Finnjolla purjehdusta Suomessa sekä toimia kansainvälisen Finnjollaliiton, IFA: n (International Finn Association) yhteistoimintaelimenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi yksin tai yhteistyössä muiden kanssa järjestää purjehduskilpailuja, suositella purjehdusseuroille kilpailujen järjestämistä, järjestää näytöksiä, näyttelyitä, valistustilaisuuksia sekä purjehduskoulutusta. Yhdistys pitää rekisteriä Suomessa olevista Finnjolla-luokan veneistä ja niiden omistajista. Yhdistys ylläpitää kilpailusääntöjä, Suomen Mestaruuskilpailuja, rankingkilpailuja sekä arvokisakarsintakilpailuja varten.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3.§ JÄSENET


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Finnjolla purjehduksesta kiinnostunut henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja kannattajajäseneksi muu Finnjolla-toiminnasta kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen kokous voi lisäksi hallituksen esityksestä kutsua kutsutuksi jäseneksi henkilöitä jotka merkittävällä tavalla ovat tukeneet Finnjolla- purjehdusta Suomessa.  Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous päättää erikseen varsinaisille ja kannattajajäsenille. Kutsutut jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen edun, hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä erottaa jäsenen yhdistyksestä.

4.§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 2 ja enintään 6 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä ja kaikki hallituksen jäsenet ovat tietoisia kokouksen paikasta ja ajasta. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänten mennessä tasan kun ainoastaan kaksi hallituksen jäsentä on paikalla, ei synny päätöstä.

5.§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myös määrätä jonkun hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

6.§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.7.§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu postitse kirjeenä tai sähköpostitse kullekin jäsenelle. Ylimääräisen kokouksen kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

8.§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään syys- marraskuun aikana ja kevätkokous ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella ja kutsutulla jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Kokouksissa suoritettavat äänestykset ovat avoimia. Vaadittaessa on kuitenkin suoritettava suljettu äänestys. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9.§ KEVÄT- JA SYYSKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. edellisen kokouksen pöytäkirja;
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
8. käsitellään muut esille tulevat asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. edellisen kokouksen pöytäkirja;
6. vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus;
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet tulevalle kalenterivuodelle;
8. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies tulevalle kalenterivuodelle;
9. käsitellään muut esille tulevat asiat

10.§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden erolla toisistaan pidettävässä yhdistyksen kokouksessa joista toinen tulee olla sääntömääräinen kokous. Päätös on kummassakin kokouksessa tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat purjehdusurheilun edistämistä palvelevaan tarkoitukseen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.